تمامی فعالیت ها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
پخش آهنگ های شما در آذربایجان موزیک >> کلیک کنید

دانلود آهنگ آخه دوست دارم بمون با من بیا هرشب توی خوابم از کیارش

دانلود آهنگ کیارش به نام آخه دوست دارم بمون با من بیا هرشب توی خوابم

کیارش – آخه دوست دارم بمون با من بیا هرشب توی خوابم

Kiarash – Akhe Doset

دانلود آهنگ آخه دوست دارم بمون با من بیا هرشب توی خوابم از کیارش

دانلود آهنگ آخه دوست دارم بمون با من بیا هرشب توی خوابم از کیارش

متن آهنگ آخه دوست دارم بمون با من بیا هرشب توی خوابم

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ دور ﻫﻤﻪ رو‌ ﺧﻄ زدم
ﺷﺪم ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ
ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺪم زدﻳﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺻﺒﺢ
ﻫﻤﻪ اون دﻳﻮوﻧﻪ ﺑﺎزﻳﺎت ﺧﺎﻃﺮه ﺷﺪ
ﻗﺴﻤﺘﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪ
ﻛﺠﺎ داری ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺮی ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﻛﻰ درﻳﺎ ﻣﻴﺮی
واﺳﻪ ﻣﻮﻧﺪن ﺗﻮ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎ ﻣﻴﺮﻳﺨﺖ
ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻪ ﻗﺼﻪ ﻧﺮی ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻫﻤﻴﻢ
ﻣﻴﻤﻴﺮم ﻣﻦ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﻰ

آﺧﻪ دوﺳﺖ دارم ﺑﻤﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ ﻫﺮﺷﺐ ﺗﻮی ﺧﻮاﺑﻢ
ﻣﮕﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻢ ﻛﻴﻮ دارم
ﺗﻮ ﺑﺨﻮای دور ﺷﻰ ﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﻧﻪ ﻣﻴﺰارم
ﺗﻮ ﺷﺐ ﺗﻴﺮه ﺷﺪی ﻣﺎﻫﻢ

ﻛﻞ ﺷﻬﺮو ﻣﻴﻮﻣﺪی ﺑﺎم ﭘﻴﺎده
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻛﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ زﻳﺎده
اﻳﻨﻬﻤﻪ ﺣﺴﺎس ﻣﺚ ﻣﻦ
اﻧﻘﺪه ﻟﺠﺒﺎز ﻣﺚ ﺗﻮ
آﺳﻤﻮن ﻣﻦ ﻧﺪاره ﺑﺪون ﺗﻮ ﺳﺘﺎره
ﻣﻴﺨﻮام اﺻﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﻟﺎن ﺑﺎرون ﺑﺒﺎره
از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ رو ﺑﺨﺎرش
ﭼﻘﺪر دﻟﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﻟﺎن ﺗﻮرو ﻣﻴﺨﻮادتپخش آنلاین موزیک

دیدگاه خود را بگذارید